Phương án số 15/PABT-HĐBT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (12ha) và đã được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt tại Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2014